Przejdź do Treści

Wartości i etyka

Podstawy naszej tożsamości

W Capgemini wartości i zasady etyczne leżą u podstaw naszej tożsamości. Siedem wartości inspiruje nas każdego dnia, co przekłada sią na rozwoju kultury etycznej firmy. Założyciel Capgemini, Serge Kampf, był głęboko przekonany, że solidne ugruntowana etyka stanowi niezbędny fundament dla rentownego i zrównoważonego biznesu. Od samego początku wyróżnia nas wiara w to, że etyczne prowadzenie działalności biznesowej oraz przywiązanie do naszych podstawowych wartości są słusznym kierunkiem.

Przecieramy szlaki w kierunku etycznej przyszłości. Kierujemy się naszymi wartościami we wszystkim, co robimy.

„Nasze wartości leżą u podstaw firmy i stały się jej znakiem rozpoznawczym: to przede wszystkim duch przedsiębiorczości, a także szacunek dla wszystkich kultur i sympatia w stosunku do naszych klientów”.

Paul Hermelin, prezes Rady Dyrektorów

Nasze siedem wartości

Siedem wartości Capgemini to: uczciwość, odwaga, zaufanie, wolność, radość, skromność i duch zespołowy. Wyrażają naszą osobowość, naszego ducha. Podczas gdy stale rozwijamy naszą kulturę, nasze wartości pozostają niezmienne, bo nigdy nie zapominamy o tym, kim jesteśmy. Jesteśmy przedsiębiorczy, cenimy i wspieramy indywidualną swobodę i inicjatywy — w zgodzie z naszymi wartościami.

Nasze wartości

Lojalność, uczciwość, prawość, całkowita odmowa stosowania jakichkolwiek manipulacji jako metody osiągnięcia celów w biznesie lub zdobycia jakiejkolwiek przewagi. Rozwój, zysk ani niezależność nie mają żadnej wartości, jeśli nie stoi za nimi całkowita uczciwość i rzetelność.

Wszyscy w Grupie mają świadomość, że każdy brak otwartości i uczciwości w obszarze naszych kontaktów biznesowych będzie natychmiast karany.

Rozumiana jako zmysł przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego ryzyka i wykazania zaangażowania. To jest istota rywalizacji: stanowczość w podejmowaniu decyzji lub egzekwowaniu ich realizacji, gotowość do poddawania okresowej weryfikacji przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu rzeczy. W rzeczywistości, odwaga wymaga także rozwagi i szczególnej przezorności, bez czego śmiały menedżer, to po prostu lekkomyślny menedżer.

To gotowość do upoważnienia zarówno jednostek, jak i zespołów, do podejmowania decyzji.

Zaufanie oznacza również, że w firmie priorytetem jest prawdziwa otwartość na innych ludzi oraz jak najszersze dzielenie się pomysłami i informacjami.

Oznacza niezależność w myśleniu, ocenianiu i działaniu, oraz ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również tolerancję, szacunek dla innych, oraz dla różnych kultur i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku grupy międzynarodowej.

Czyli zadowolenie z przynależności do firmy lub zespołu, duma z tego, co się robi, poczucie spełnienia w poszukiwaniu lepszej jakości i większej wydajności, a także poczucie bycia częścią ambitnego projektu.

To prostota, rozumiana jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, pompatyczności, arogancji i chełpliwości.

Prostota nie implikuje naiwności, raczej sugeruje rozwagę, pokazywanie naturalnej skromności i zdrowego rozsądku, wyczulenie na sprawy innych i zadawanie sobie trudu bycia przez nich zrozumianym. Skromność to również szczere relacje w pracy, swoboda zachowania, poczucie humoru.

To przyjaźń, lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale korzyści z pracy zespołowej; to także przyjmowanie odpowiedzialności i instynktowna gotowość do podejmowania wspólnych wysiłków, nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach.